ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Όροι για τον διαγωνισμό «CHRISTMAS GIVEAWAY»

 

1. Η «EXELIXI MMC & ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗ MMC COSMETICS» (καλούμενη εφεξής MY NEW BABY CENTER ή διοργανωτής), διοργανώνου  διαγωνισμό στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/MyNewBabyCenter (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή των Διοργανωτών και έχει ως στόχο να αναδείξει τρεις (3) νικητές. 

 

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

 

3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι των «EXELIXI MMC & ΧΑΡΑΛΑΜΠΕΛΗ MMC COSMETICS», των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

 

4. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook ή  στο Instagram και να ακολουθεί το MY NEW BABY CENTER στα αντίστοιχα Social Media Profiles του: 
www.facebook.com/MyNewBabyCenter
www.instagram.com/MyNewBabyCenter

 

5. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει κάνει "like" στην αντίστοιχη ανάρτηση του διαγωνισμού στο Facebook ή  στο Instagram και να ακολουθεί  το MY NEW BABY CENTER στα αντίστοιχα Social Media Profiles του: 
www.facebook.com/MyNewBabyCenter
www.instagram.com/MyNewBabyCenter
καθώς και τη σελίδα FB:
https://www.facebook.com/kkdiaxeiros

Επίσης θα πρέπει να έχει κάνει σχόλιο κάτω από την ίδια ανάρτηση, επισημαίνοντας 3 "φίλες" του.

 

6. Το όνομα του προφίλ των Συμμετεχόντων θα καταχωρείται σε αριθμητική λίστα από τους Διοργανωτές. Η κλήρωση θα αναδείξει τρεις (3) αριθμούς και θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (http://www.randomizer.org) τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα προφίλ που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού.

 

7. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 16/12/2021 έως και 21/12/2021. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν ή να μειώσουν τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσουν τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

 

8. Η κλήρωση θα γίνει στον χώρο του MNB Center, στις 22/12/2021 και θα αναδείξει 3 (τρεις) νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχόλιο κάτω από τις αναρτήσεις (posts) του διαγωνισμού. Στην κλήρωση θα αναφέρεται πρώτα το προϊόν και μετά θα γίνεται η κλήρωση για τον νικητή του. Ο ένας νικητής θα κερδίσει το ένα προϊόν και ο άλλος το άλλο.  

  

 9. Οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους Διοργανωτές μέχρι τις 26/12/2021 με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο κάθε νικητής δεν επικοινωνήσει τους Διοργανωτές μέχρι τις 26/12/2021, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. 

 

10. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.  

 

11. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν  στους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα παραμείνουν υπό την κατοχή του και μετά τη λήξη του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από  τους Διοργανωτές, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τους Διοργανωτές για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασή τους στην εταιρεία. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το Facebook όνομά του στην πλατφόρμα (https://www.facebook.com/MyNewbabyCenter) κατά την ανακοίνωση των νικητών, κάτω από το σχόλιο του ιδίου.

Τα δεδομένα του νικητή φυλάσσονται από  τους Διοργανωτές για όλη τη διάρκεια ύπαρξης νόμιμων αξιώσεων εγγύησης, για να είναι εφικτή η εκ των υστέρων αποκατάσταση ή η ανταλλαγή σε περίπτωση τυχόν ελαττώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://mynewbaby-shop.gr/pages/page-3

 

12. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη των Διοργανωτών. 

 

13. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 

14. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

 

15.  Οι Διοργανωτές θα δικαιούται να ακυρώσουν συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, οι Διοργανωτές θα δικαιούνται να μην αναγνωρίζουν τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

 

16. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

17. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από το MY NEW BABY CENTER στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.